Những điểm mới của luật quy hoạch đô thị năm 2020

Khái niệm quy hoạch đô thị

quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị là hoạt động tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập một môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện qua đồ án quy hoạch đô thị.  Quy hoạch đô thị bao gồm đa dạng các hoạt đông, từ việc ban hành luật và các quy định kiểm soát phát triển, xây dựng và vận hành các bộ máy quản lí, thiết lập các tiêu chí và phê duyệt các dự án quy hoạch, đến việc thực hiện các chương trình đầu tư và phát triển đô thị và đào tạo bộ máy cán bộ,…

Những điểm mới của Luật Quy hoạch đô thị năm 2020

Luật quy hoạch đô thị là văn bản pháp lý quy định về quy hoạch đô thị để đảm bảo quyền lợi của mỗi công dân. Luật Quy hoạch đô thị 2009 là văn bản pháp lí đầu tiên quy định về việc quy hoạch đô thị. Sau nhiều lần sửa đổi, thay th ế, mới đây Luật quy hoạch đô thị năm 2020 (được phát triển dựa trên luật quy hoạch đô thị năm 2017) được thông qua và chính thức có hiệu lực. RETI sẽ giúp bạn điểm qua những tiêu chí mới được cập nhật của luật quy hoạch đô thị của nước ta.

See the source image

 

Pháp luật công khai quy hoạch

Mọi hành vi từ chối thông tin về việc quy hoạch hoặc công bố các thông tin sai lệch đều bị nghiêm cấm. Do đó, các nhà đầu tư cần phải công khai minh bạch các tin tức quy hoạch để đảm bảo quyền lơi của các bên liên quan. Các hành vi bị cấm dưới đây được quy định trong Luật quy hoạch đô thị 2020:

 • Không công bố, công bố chậm hoặc công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch trong trường hợp thông tin không nằm trong diện thông tin mật của nhà nước.
 • Các hành vi cố ý công khai quy hoạch sai hoặc làm giả, hủy hoại hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu quy hoạch.

Nguyên tắc kế thừa khi quy hoạch đô thị

Theo Điều 4 Luật Quy hoạch 2020, nguyên lí quy hoạch đô thị được quy định cụ thể như sau:

 • Đảm bảo sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa và ổn định trong quán trình quy hoạch
 • Đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ giữa quy hoạch đô thị và các chiến lược quy hoạch ngành, lãnh thổ…
 • Đảm bảo tính công khai trong quá trình quy hoạch, và có sự tham gia của các bên liên quan bao gồm các cơ quan tổ chức, cá nhân, cộng đồng và đảm bảo hài hòa giữa các nhóm lợi ích.
 • Phải độc lập giữa hội đồng thẩm định quy hoạch và cơ quan lập quy hoạch.

Buộc phải lấy ý kiến khi chuẩn bị quy hoạch:

Theo quy định mới nhất về lập quy hoạch, việc quy hoạch cần phải lấy ý kiến của các bên liên quan theo điều 19. Các hình thức lấy ý kiến được quy định như sau: – Việc lấy ý kiến sẽ thực hiện theo các hình thức:

 • Gửi hồ sơ, tài liệu và đăng tải về dự án quy hoạch đô thị trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch.
 • Trưng bày và niêm yết về dự án quy hoạch đô thị tại nơi công cộng, đồng thời phát phiếu điều tra, tổ chức hội thảo, hội nghị và các hình thức khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo dân chủ tại các địa phương.
 • Các đơn vị, cơ quan được lấy ý kiến có nhiệm vụ trả lời. Trong trường hợp lấy ý kiến công cộng thì những ý kiến này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch.

Pháp luật về điều chỉnh quy hoạch đô thị

Việc điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch nếu không phải nằm trong các trường hợp điều chỉnh mục tiêu chiến lược kinh tế, địa giới hành chính hoặc do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh. Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ được cân nhắc khi có căn cứ thích hợp và không phụ thuộc vào ý chí của bên lập quy hoạch.

Trình tự lập quy hoạch trong luật quy hoach đô thị năm 2020

Theo khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch đô thị 2020, trình tự lập quy hoạch đô thị được quy định theo các bước như sau:

 1. Đánh giá thực trạng vùng cần quy hoạch và đề xuất các mục tiêu, định hướng phát triển.
 2. Các cơ quan và tổ chức liên quan, UBND huyện đề xuất nội dung, đưa ra ý kiến cho quy hoạch.
 3. Xử lý, điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch do các bên liên quan xây dựng, đóng góp ý kiến.
 4. Điều chỉnh và bổ sung, hoàn thiện nội dung quy hoạch.
 5. Lấy ý kiến lập quy hoạch.
 6. Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải trình hoàn thiện quy hoạch.
 7. Trình UBND tỉnh xem xét, thông qua. Sau đó trình chính phủ để chờ phê duyệt.

Việc lập các kế hoạch mang tính chuyên môn, chuyên ngành cần phải tuân thủ các quy định của một số luật chuyên ngành như:

 • Pháp luật quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (Luật đất đai 45/2013/QH13)
 • Pháp luật quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường (Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)
 • Luật quy hoạch bảo vệ, khai thác sử dụng nguồn nước (Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13)
 • Quy hoạch thủy lợi (Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14)
 • Quy hoạch xây dựng (Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sửa đổi luật quy hoạch bổ sung 2018)
 • Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12)
 • Quy hoạch sử dụng biển của cả nước (Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13)

Trên đây là những điểm mới của luật quy hoạch đô thị năm 2020.

Xem thêm: https://reti.vn/blog/gioi-thieu-to-hop-chung-cu-sun-grand-city-69b-thuy-khue/

Leave a Reply